NORMEN EN WAARDEN

 

Een ieder die te maken heeft met een sportvereniging, of dat nu gaat om een speler, een bestuurslid, of wie dan ook, iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport. Men moet gezamenlijk de vereniging inrichten en rekening houden met de wensen van een ieder. Dit betekent automatisch een aantal afspraken over de manier waarop men met elkaar om gaat, dus ook de tegenstanders, de scheidsrechters en de gasten/bezoekers. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het gedragsreglement Normen en Waarden

De basiswaarden, zoals vastgelegd in het KNVB-convenant zijn:
• plezier
• respect
• eerlijkheid
• betrokkenheid
• sportiviteit

De basisnormen van PLEZIER zijn:
• het bieden van geborgenheid aan eigen spelers, gastspelers en gasten
• het vieren van de overwinning
• het drinken van een drankje na de wedstrijd
• het winnen of verliezen doen we met z’n allen
• het trots zijn op wat we hebben
• prestatie gaat niet ten koste van plezier
• lachen doen we met elkaar, niet om elkaar.

De basisnormen van RESPECT zijn:
• iedereen gelijk behandelen in en buiten het veld
• ouders bemoeien zich niet met speltechnische zaken
• normaal omgaan met andermans eigendommen
• opvangen van nieuwe spelers en tegenstanders
• clubtenue dragen zoals voorgeschreven
• respecteren van kantinereglement
• drugs worden niet getolereerd op het terrein van Quintus-voetbal (dit geldt tevens voor uitwedstrijden, toernooien en buitenlandse reizen)
• racistische uitlatingen en gedrag worden niet getolereerd.

De basisnormen van EERLIJKHEID zijn:
• speltechnische eigen fouten toegeven (bal uit, bal achter, overtreding)
• leiding, trainers en bestuur lichten keuzes toe
• leiders, trainers en bestuur communiceren beslissingen helder en duidelijk
• positief gedrag wordt genoemd en beloond
• ongewenst gedrag wordt ontmoedigd/gecorrigeerd

De basisnormen van BETROKKENHEID zijn:
• ouders zijn zo veel mogelijk aanwezig bij wedstrijden van de jeugd
• ouders zijn regelmatig bereid te rijden bij uitwedstrijden
• de coach ontvangt de tegenstander en is tevens gastheer
• trainers zijn regelmatig bij jeugdwedstrijden aanwezig
• bestuur en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken naar oplossingen.

De basisnormen van SPORTIVITEIT zijn:
• het spel wordt gespeeld volgens de regels
• de tegenstanders en de scheidsrechten worden veel plezier gewenst en achteraf bedankt
• commentaar op de scheidsrechter wordt niet geaccepteerd
• agressief gedrag wordt niet getolereerd en dit accepteren we ook niet van elkaar
• er worden geen racistische opmerkingen gemaakt of andere opmerkingen die een ander schade kunnen aandoen
• ouders ondersteunen spelers en begeleiders positief
• er wordt niet geprovoceerd

Drankverbod
Bij Quintus-voetbal geldt rond de velden en op de zittribune een algeheel alcoholverbod. Op de statribune is alcohol toegestaan, echter alleen genuttigd uit plastic glazen. De KNVB heft bij overtreding van dit verbod flinke boetes, variërend van geldboetes tot puntenmindering van het 1e van Quintus.

 

REGELS EN SANCTIES
Gedragsregels voor trainers
Een trainer:
• heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders
• ziet er op toe dat netjes om wordt gegaan met de velden
• enthousiasmeert de spelers voor het spel
• is verantwoordelijk voor trainingsmateriaal, zoals ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc
• zorgt dat alle spullen na de training (op tijd) van het veld verwijderd zijn
• bepaalt samen met de begeleiders de opstelling van het team
• rookt en drinkt niet tijdens de training
• zorgt dat de kleedkamer schoon achter wordt gelaten
• neemt deel aan alle overlegvormen, die voor zijn functie zijn vereist
• ziet er op toe dat spelers bij bepaalde weersomstandigheden passende kleding dragen
• zorgt tijdig voor kennisgeving aan spelers als training wordt afgelast of gewijzigd
• rapporteert wangedrag of andere problemen aan de betreffende coördinator

Gedragsregels op en rond de velden, in de kantine en bij de entree
• ruim je rommel langs de velden zelf op
• geen glas- en aardewerk mee naar buiten nemen
• om het veld heenlopen, ga er niet dwars overheen
• achter de hekken blijven
• buiten de kantine mag absoluut geen alcoholische drank worden genuttigd
• tafels zijn niet om op te zitten, hier hebben we stoelen voor
• voetbalschoenen zijn in de kantine niet toegestaan
• sporttassen in de daarvoor bestemde rekken
• fietsen en brommers in de daarvoor bestemde fietsenstalling
• toegangshek i.v.m. hulpdiensten vrijhouden

Kleedkamerregels
• glaswerk en roken is niet toegestaan
• geen bende maken
• blijf van elkaars spullen af
• spreek elkaar aan op ongewenst gedrag of licht de trainer/leider in
• gooi rommel in de prullenbak
• kijk bij het weggaan of je niets vergeten bent
• iedere training of wedstrijd worden door de trainers/leiders 2 spelers aangesteld als verantwoordelijke voor de kleedkamer; zij zorgen dat de kleedkamer netjes achtergelaten wordt, halen er de trekker door en kijken of er niets achtergelaten is
• lever eventueel de sleutel in bij de bestuurskamer

Gedragsregels voor ouders/verzorgers
• zijn een goede supporter en geven het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en rond het veld
• blijven tijdens de wedstrijd achter de hekken en/of buiten de lijnen
• houden zich afzijdig ten opzichte van de beoordeling van de begeleiders/trainers
• houden zich afzijdig ten opzichte van de beoordeling van de scheidsrechter
• komen in de rust niet in de kleedkamers
• positief aanmoedigen: graag! Geven geen technische of tactische aanwijzingen
• doen mee met de wasbeurten van de teamkleding
• helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd
• zorgen dat de speler op tijd op Quintus is voor training of wedstrijd
• zorgen dat de speler op tijd wordt afgemeld voor training of wedstrijd
• zorgen dat de contributie op tijd wordt voldaan
Kritiek op begeleiders, trainers of leiders kan worden gemeld bij de coördinator van het betreffende team.

Gedragregels op kamp en op toernooien
• op een kamplocatie of op een toernooi zijn wij te gast, gedraag je daar dus naar
• er wordt geen sterke drank gedronken, dus ook niet de door je zelf meegebrachte drank
• neem geen waardevolle spullen mee, zoals geld, sieraden en mobieltjes
• je gaat niet van het complex af • Je staat klaar als je team moet spelen, laat de leider je dus niet hoeven zoeken
• maak je tijdens het toernooi ruzie, moet je direct het veld uit
• ga niet in discussie met leiders/scheidsrechters/belangstellenden/ gastverenigingen/teamgenoten!
• laat de kleedkamers/douches netjes achter
Dit zijn richtlijnen, door iedereen zelf aan te vullen/te corrigeren naar onze normen. Een en ander is natuurlijk
afhankelijk van de leeftijd van de jongens en verder gelden uiteraard onze normale “Normen en Waarden” en
kleedkamerregels!

Alcoholverbod
Bij Quintus voetbal geldt een algeheel alcoholverbod. Dit houdt in dat rond de velden, op de tribune en in de
kleedkamer geen alcohol mag worden gedronken. Dit is alleen nog toegestaan in de kantine en op de houten
statribune. De KNVB heft bij overtreding van dit verbod flinke boetes, variërend van geldboetes tot strafpunten-
mindering van ons 1e elftal van Quintus.

Sancties
Overtredingen van gedragsregels leiden tot sancties, opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de
overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd toegepast.
Er zal zoveel mogelijk naar passende taakstraffen gezocht worden, die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.
Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties, die opgelegd worden door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (zonodig) een schorsing. De kosten voor de geldboete dienen door de
speler zelf betaald te worden. Indien de speler in gebreke blijft, volgt een schorsing.

bron: Bestuur v.v. Quintus